Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Gegevens

Bedrijfsnaam:  Linda van de Wiel fotografie

KVK: 71043357

BTW-id: NL002248920B07

Websites:

www.lindavandewielfotografie.nl

https://www.facebook.com/lindavandewielfotografie/

https://www.instagram.com/lindavandewielfotografie/

Email: info@lindavandewielfotografie.nl

Algemeen

De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. De fotograaf behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen. Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

De fotoshoot

Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beiden schikt. In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden afgezegd door fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.

Betaling

De klant mag de kosten overmaken na ontvangst van de factuur. De fotoshoot wordt binnen 14 dagen na afloop volledig betaald door de klant. De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald is. Bij klachten kan er contact met de fotografe worden opgenomen en wordt bekeken in hoeverre een tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot mogelijk is.

De foto’s

Na de fotoshoot zullen binnen 2 weken de foto’s onbewerkt in een online galerij worden geplaatst en naar de klant worden toegestuurd. Nadat de klant gekozen heeft welke bestanden zij bewerkt in de stijl van de fotograaf willen ontvangen, zullen de foto’s binnen 3 weken toegestuurd worden via WeTransfer. Een album zal binnen 6-8 weken verstuurd worden via de post. Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant Linda van de Wiel fotografie toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals blog, portfolio, nieuwsbrief, sociale media, eigen gebruik en eventuele toekomstige activiteiten. Wil de klant een specifieke foto niet online terug zien kan dit overlegd worden.

Linda van de Wiel fotografie zal foto’s nooit zonder toestemming van het/de model(len) aan een ander (commercieel) bedrijf doorspelen. Bij publicatie in een (online) magazine zal altijd toestemming worden gevraagd. Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd. Voor alle (digitale) nabestellingen gelden tarieven. De nabestellingen worden pas geleverd na betaling. De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s. De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet. Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden. Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële) bedrijven zonder toestemming.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Linda van de Wiel fotografie, gevestigd aan Schepenenstraat 14

5502 EJ Veldhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.lindavandewielfotografie.nl Schepenenstraat 14

5502 EJ Veldhoven 0622117247

Linda van de Wiel is de Functionaris Gegevensbescherming van Linda van de Wiel fotografie zij is te bereiken via info@lindavandewielfotografie.nl en 06-22117247.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Linda van de Wiel fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de (bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens) persoonsgegevens die wij verwerken:

– Foto’s/ras

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Linda van de Wiel fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Linda van de Wiel fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Linda van de Wiel fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 7 jaar.

Geautomatiseerde besluitvorming

Linda van de Wiel fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Linda van de Wiel fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Moneybird (boekhoudprogramma)

– Photoshop en Lightroom (fotobewerkingsprogramma’s)

– Webreus (webhosting)

– WordPress (website)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De persoonsgegevens worden 7 jaar bewaard volgens de fiscale bewaarplicht van de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Linda van de Wiel fotografie deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Linda van de Wiel fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Linda van de Wiel fotografie jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

– plaatsing van foto’s op www.lindavandewielfotografie.nl

– plaatsing van foto’s op Facebook en Instagram met als doel reclame maken voor Linda van de Wiel fotografie

– Persoonsgegevens kunnen worden ingezien door de Belastingdienst, Lavrijssen Advies & Administratie en Moneybird. Hierbij is een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Linda van de Wiel fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lindavandewielfotografie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Linda van de Wiel fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Linda van de Wiel fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lindavandewielfotografie.nl of 06-22117247